วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2559

กศน.อำเภอห้วยผึ้ง จัดการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล ครูอาสาฯ และลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครู ปวช. ครูผู้สอนึนพิการ บรรณารักษ์ เจ้ากน้าที่บันทึกข้อมูล และพนักงานบริการ โดยมีคณะกรรมการประเมินที่มากประสบการณ์ประกอบด้วย นายเสรี วิเศษดี ผอ.กศน.อำเภอห้วยผึ้ง นายบุญญฤทธิ์  กาฬหว้า  และนายสุริยัน  จุนใจ การประเมินครั้งนี้เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบไตรมาสที่ ๑-๒ ช่วงเดื่อน ๑ ตุลาคม ๕๘ - ๓๑ มีนาคม ๕๙


วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
กศน.อำเภอห้วยผึ้ง ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามโครงการ "การสร้างเว็บเพจ กศน.ตำบล" เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการทำงาน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรของ กศน.อำเภอห้วยผึ้ง มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาตนเองด้านเทคโนโลยี โดยในการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 -11 พฤศจิกายน 2558 ซึ่ง กศน.อำเภอกุฉินารายณ์ เป็นผู้จัดโครงการในครั้งนี้การจัดกระบวนการเรียนการสอนในหลักสูตร ปวช. ได้ดำเนินจัการเรียนการสอนโดยใช้สถานที่ของ กศน.ตำบล  2 แห่ง ได้แก่ กศน.ตำบลนิคมห้วยผึ้ง และ กศน.ตำบลไค้นุ่น เป็นสถานที่จัดการเรียน และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558


กศน.อำเภอห้วยผึ้ง เป็นสถานศึกษาในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ จัดการศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐานและการศึกษานอกระบบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

สถิติผู้เข้าชม

นาฬิกา


วีดีโอ

Unordered List

Sample Text

ขับเคลื่อนโดย Blogger.

ผู้บริหารสถานศึกษา

ผู้บริหารสถานศึกษา
นายเสรี วิเศษดี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอห้วยผึ้ง

บุคลากร

เยี่ยมชมกิจกรรม คลิกที่

Text Widget